dladzieci.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DLADZIECI.PL.

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu dladzieci.pl oraz usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.
  2. Serwis dladzieci.pl oraz usługi elektroniczne świadczone w Serwisie są udostępniane przez Grupę Wirtualną Polskę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł (dalej: "GWP").
  3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
  4. Poprzez fakt korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z tych usług lub/i akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
   2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
   3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
  5. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy o świadczenie usługi elektronicznej na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
  O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu dladzieci.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki GWP oraz zasady i warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie.
  2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  3. GWP - oznacza Grupę Wirtualną Polskę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.
  4. Portal Wirtualna Polska oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których przysługują prawa GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP na urządzenia mobilne (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
  5. Serwis lub Serwis dladzieci.pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym http://dladzieci.pl.
  6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie oraz udostępnienie GWP danych osobowych Użytkownika (o ile istnieje konieczność udostępnienia takich danych).
  7. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. Forum - oznacza świadczoną przez GWP dla Użytkownika w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatną usługę elektroniczną (w tym hostingową) polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania i zapoznawania się z Wpisami innych Użytkowników,
  9. Wpis - oznacza wypowiedź Użytkownika dotyczącą określonej tematyki, zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą przez Użytkownika na Forum wraz z przybranym przez Użytkownika pseudonimem.
  10. Treści - oznaczają Wpisy oraz inne treści Użytkowników, zamieszczone, przechowywane lub/i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie (w tym komiksy i rysunki Użytkowników) wraz z imieniem, określeniem wieku lub/i przybranym przez Użytkownika pseudonimem.
 • Zasady korzystania z Serwisu.
  1. Serwis oraz usługi elektroniczne świadczone w Serwisie umożliwiają Użytkownikom wyszukiwanie i zapoznawanie się z treściami o tematyce rozrywkowej, edukacyjnej i reklamowej, a także ocenianie treści zamieszczonych w Serwisie, według skali udostępnionej w Serwisie. Treści zamieszczone w Serwisie są udostępniane Użytkownikom wyłącznie dla ich własnego użytku osobistego oraz w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
  2. Użytkownik korzysta z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
  3. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie.
  4. Wpisy na Forum oraz inne Treści rozpowszechnianie przez Użytkowników w Serwisie są dostępne i widoczne dla innych osób korzystających z Serwisu. Wpisy na Forum oraz inne Treści rozpowszechnianie przez Użytkowników w Serwisie są rozpowszechniane wraz z imieniem, określeniem wieku lub/i przybranym przez Użytkownika pseudonimem.
  5. Rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie są nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane i oglądane przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu oraz z wyłączeniem Treści, które nie są upubliczniane w Serwisie.
  6. GWP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi Treści Użytkowników na zasadach określonych przez GWP, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
  7. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane, przechowywane lub/i rozpowszechniane w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownik przechowuje lub/i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu przechowywania przez GWP i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Treści nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
  9. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie i oglądanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie i oglądanie tych Treści, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
  10. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania i oglądania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Treści przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w Serwisie.
  11. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści przechowywanych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
  12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści przechowywane przez Użytkowników w Serwisie (w tym ich pseudonimy) powinny spełniać następujące warunki:
   1. nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
   2. nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;
   3. nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;
   4. nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
   5. nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów;
   6. nie mogą zawierać treści pozornie naśladujących Treści Użytkowników (będących spamem);
   7. powinny być wyłącznie treściami przeznaczonymi dla dzieci.
  13. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
  14. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  15. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Treści przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie będą czytane i oglądane przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu;
   2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie i oglądanie Treści Użytkownika przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu;
   3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na rozpowszechnianie Treści Użytkownika wraz z imieniem, określeniem wieku lub/i przybranym przez Użytkownika pseudonimem;
   4. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczanie i rozpowszechnianie Treści Użytkownika na wszelkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do rozpowszechniania Treści przez Użytkowników.
  16. Warunki korzystania z Serwisu.
   1. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie może wymagać udostępnienia GWP przez Użytkownika jego danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie lub/i dla innych celów wskazanych Użytkownikowi przez GWP lub/i założenia konta Użytkownika w Serwisie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z tych usług.
   2. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 Regulaminu, korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z tych usług.
   3. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1 - IV.2. Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
   4. W przypadku określonym w punkcie IV.1 Regulaminu, zastosowanie mają następujące postanowienia:
    1. dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez GWP w celach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie;
    2. w przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie udostępniania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez GWP również w innych celach, wskazanych Użytkownikowi przez GWP;
    3. administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będzie GWP.
   5. GWP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć może warunkować możliwość korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
   6. zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z tych usług i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z tych usług ze skutkiem natychmiastowym;
   7. podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie;
   8. wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:
    1. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz oraz być zgodne z prawdą;
    2. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
   9. Prawa i obowiązki Użytkownika.
    1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.
    2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
    3. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie.
    4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, do korzystania z Serwisu zastosowanie mają ?Zasady korzystania z Portalu Wirtualna Polska?, dostępne z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
    5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.
    6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem tych usług.
    7. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem, który nie dokonał czynności opisanych w punkcie IV.1 Regulaminu, w języku polskim oraz na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącej sesji w Serwisie (bieżącego połączenia z Serwisem) i zostaje rozwiązana w chwili wyjścia Użytkownika z Serwisu.
    8. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem, który dokonał czynności opisanych w punkcie IV.1 Regulaminu, w języku polskim oraz na czas nieoznaczony.
    9. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług świadczonych w Serwisie i wypowiedzieć umowę o świadczenie tych usług ze skutkiem natychmiastowym.
 • Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.
  1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane:
   1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
   2. przyczynami niezależnymi od GWP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.
  3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła dostępowego do jego konta w Serwisie. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła dostępowego do jego konta w Serwisie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treści Użytkowników zamieszczane przez nich w Formularzach, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane.
  6. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, za korzystanie przez niego z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  7. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  9. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  10. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  11. GWP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez GWP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń GWP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez GWP. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez GWP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  12. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do GWP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców GWP, które przysługują reklamodawcom GWP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do GWP.
  13. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania usług elektronicznych świadczonych w Serwisie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.
  14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne świadczone w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
  15. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  16. GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi określonemu w punkcie V.9 Regulaminu, umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.
  17. GWP może odmówić świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika lub Treści Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  18. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.19 i VI.20 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do zablokowania (uniemożliwienia dostępu) do Treści Użytkownika, usunięcia Treści Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w całości lub w części bez zachowania okresu wypowiedzenia). GWP zawiadomi Użytkownika o zamiarze zablokowania (uniemożliwienia dostępu) do Treści Użytkownika, usunięciu Treści Użytkownika z Serwisu lub/i zaprzestaniu świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, o ile Użytkownik udostępnił GWP adres wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu oraz pod warunkiem, że wysłanie zawiadomienia do Użytkownika nie naruszy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  19. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
   1. zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie;
   2. udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą;
   3. nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu;
   4. otrzymania przez GWP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanej i rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści.
  20. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie (z chwilą wypowiedzenia).
  1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
  2. GWP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Użytkownika.
  3. Użytkownik powinien kierować do GWP wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
  1. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.
 1. Zmiany Regulaminu.
  1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
  2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
  3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
  4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. GWP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników, którzy korzystają z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w chwili dokonania zmiany Regulaminu, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników, którzy korzystali z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w chwili dokonania zmiany Regulaminu, po dokonaniu przez GWP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.
  5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym.
  6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.